Algemene voorwaarden

 • Statutaire naam kantoor: The Good Smoke Company B.V.
 • Adres: Zuidbaan 507, 2841 MD
 • Vestigingsplaats: Moordrecht
 • E-mail: info@thegoodsmokecompany.com
 • Telefoon: 088-3300800 bereikbaar ma t/m vrij tussen 09.00 en 17.00
 • KvK-nummer: 69035946

Algemene bepalingen Artikel 1: Toepasselijkheid / definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en op alle koopovereenkomsten met The Good Smoke Company en alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, waaronder inbegrepen montage-, en/of reparatiewerkzaamheden van The Good Smoke Company B.V., gevestigd te Moordrecht, hierna te noemen GSC en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. van Duijvendijk.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 3. “Klant”: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan GSC opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten danwel tot het verrichten van werkzaamheden.
 4. “Consument”: de natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. “Schriftelijk”: communicatie per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. “Overeenkomst”: elke mondelinge of schriftelijke afspraak tussen GSC en klant tot het verrichten van werkzaamheden of leveren van producten of materialen door GSC ten behoeve van klant.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Indien GSC op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van GSC op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen.
 10. Indien GSC deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan Klant ter hand heeft gesteld behoeft GSC de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze bij volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
 11. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover ze schriftelijk tussen GSC en Klant zijn overeen gekomen.
 12. Indien Klant algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat Klant de door GSC gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van Klant echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien GSC uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien Klant, zonder daaraan voorafgaande aanbieding, aan GSC een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is GSC eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan Klant heeft bevestigd.
 3. GSC is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan Klant heeft bevestigd of zodra GSC – zonder tegenwerping van Klant – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst zijn enkel mogelijk indien deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen en binden GSC eerst nadat deze schriftelijk aan Klant zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen / offertes / prijzen

 1. Alle aanbiedingen van GSC zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door Klant aanvaard, dan heeft GSC het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele kosten, zoals leverings- c.q. transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht GSC niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is GSC gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters alsmede andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van GSC zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan Klant geen rechten ontlenen.
 7. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Ondernemer kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke druk-, zet- en typfouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door GSC ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, onderdelen e.d., is GSC gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan Klant in rekening te brengen.

Artikel 4: Prijzen c.q. tarieven werkzaamheden / meerwerk

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs of een vast uurtarief voor de te verrichten werkzaamheden overeenkomen.
 2. Indien er vooraf schriftelijk geen vaste prijs of vast uurtarief tussen partijen is overeengekomen, zal de verschuldigde prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijke aantal bestede uren en het voor GSC gebruikelijke uurtarief alsmede op grond van de door GSC gemaakte materiaalkosten.
 3. De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgave verlangen van de prijs van de montage- of reparatiewerkzaamheden, alsmede van een indicatie van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
 4. GSC is gerechtigd prijsafwijkingen van minder dan 10% van de bij benadering opgegeven prijs door te belasten aan wederpartij, zonder wederpartij hieraan voorafgaand op de hoogte te stellen hiervan. Er is pas sprake van meerwerk, indien de prijsafwijking meer dan 10% van de bij benadering opgegeven prijs bedraagt. In dat geval is GSC gerechtigd de meerprijs aan wederpartij in rekening te brengen, nadat zij wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft GSC het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van GSC zonder dat hiervoor toestemming van wederpartij vereist is.

Artikel 6: Verplichtingen van Klant

 1. De klant is jegens de GSC verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Tevens dient Klant ervoor zorg te dragen dat de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door GSC gewenste vorm aan GSC ter beschikking worden gesteld en dat deze juist en volledig zijn. Klant vrijwaart GSC voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de klant in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  • a. de locatie van gebruik c.q. consumptie van producten daarvoor geschikt is;
  • b. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

  Indien montage dan wel onderhoud c.q. reparatie wordt uitgevoerd in een werkplaats van de GSC of op door hem aan te wijzen plaats, zijn alle transport- en overige kosten gemaakt buiten het terrein van de GSC en alle risico’s met betrekking tot de te monteren, onderhouden of te repareren zaken voor rekening van de klant.

 3. Geringe tekortkomingen in de werking van het product staan de oplevering niet in de weg. De GSC zal de tekortkomingen zo snel mogelijk alsnog verhelpen.
 4. Klant dient zelf voor onderhoud van de producten te zorgdragen. GSC zal enkel binnen de garantieperiode conform de daarbij behorende voorwaarden werkzaamheden aan producten (laten) verrichten.
 5. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van GSC bevinden, blijft bij Klant berusten. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter montage c.q. reparatie onder het beheer van GSC bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.
 6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is GSC gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Klant wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van Klant.

Artikel 7: Levering / leveringstermijnen

 1. Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 90 dagen uitvoeren, tenzij Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 90 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien GSC haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door Klant schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen. Klant heeft geen recht op schadevergoeding.
 2. GSC is gerechtigd tot levering en/of uitvoering in gedeelten waarbij zij iedere deellevering of fase afzonderlijk kan factureren.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op Klant op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van GSC verlaten of het moment waarop GSC aan Klant heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door GSC te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van Klant. GSC is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending en/of het transport. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde.
 5. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Klant niet mogelijk blijkt de bestelde zaken aan Klant te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is GSC gerechtigd de zaken voor rekening en risico van Klant terug te laten bezorgen en op te slaan. Tenzij GSC uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient Klant GSC binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient Klant deze alsnog op te halen.
 6. Indien Klant ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder dat hieraan voorafgaand een ingebrekestelling vereist is. GSC heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomt middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor GSC een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van Klant tot vergoeding van eventuele (opslag) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
 8. GSC kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Artikel 8: Reclames en retourzendingen

 1. Klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief of de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst van de zaken, aan GSC te worden gemeld. Voor food producten geldt een termijn van 12 uur.
 2. Overige reclames – waaronder die met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden – dienen schriftelijk direct na ontdekking aan GSC te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Klant. De reclames dienen in ieder geval binnen 3 dagen na levering en/of uitvoering aan GSC te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan GSC kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen danwel de werkzaamheden correct te zijn uitgevoerd.
 4. Reclames schorten de betalingsverplichting van Klant niet op, behoudens indien er sprake is van consumentenkoop.
 5. GSC dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retournering noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van GSC indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 6. In alle gevallen geschiedt retournering op een door GSC te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 7. Indien Klant wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Klant de zaken retourneert aan GSC, is GSC gerechtigd 15% van de factuurwaarde van deze zaken als “handling kosten” in rekening te brengen.
 8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 9: Garanties

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat GSC in voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde product. Gebreken aan het geleverde product die door normaal gebruik zijn ontstaan, waarvan Klant bewijst dat zij binnen de overeengekomen garantietermijn na de levering zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de GSC toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal of grondstoffen dan wel ten gevolge van ondeugdelijke montage of installatie door GSC, zullen door GSC worden gecompenseerd dan wel verholpen.
 2. Ingeval door Klant terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal GSC kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak dan wel het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken en/of de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van GSC. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 3. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 3 dagen na ontdekking in schriftelijke vorm te geschieden. Voor food producten geldt een termijn van 12 uur. Een beroep op garantie kan enkel binnen de geldende garantietermijn gedaan worden. Bij overschrijding van deze termijnen vervalt elke aanspraak tegen GSC ter zake van de betreffende gebreken.
 4. Binnen 2 werkdagen na melding van het gebrek neemt GSC contact op met Klant voor het maken van een afspraak.
 5. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  • a. ondeskundig of oneigenlijk gebruik (zonder inachtneming van bediening- en onderhoudsvoorschriften);
  • b. (deels) geconsumeerde food producten;
  • c. consummatie van food producten na de houdbaarheidsdatum;
  • d. bedorven food producten na het openen van de verpakking door klant;
  • e. normale slijtage;
  • f. door derden veroorzaakte schade;
  • g. montage c.q. installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen Klant;
  • h. bewerking of verwerking van food en non-food producten door Klant of derden;
  • i. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  • j. in overleg met Klant aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  • h. materialen of zaken, die door Klant of derden aan GSC ter bewerking zijn verstrekt;
 6. Garanties worden slechts verstrekt aan Klant en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 7. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat Klant aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende zaken aan GSC heeft voldaan.
 8. GSC garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Klant deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan Klant heeft bevestigd.
 9. Indien Klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de GSC tot bewerking, verwerking, demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen dan wel door GSC gegeven garanties aanvaardt GSC enkel aansprakelijkheid bij een aan haar toerekenbare tekortkoming voor directe schade.
 2. Iedere aansprakelijkheid van GSC voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. GSC is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door door haar ingeschakelde hulppersonen en/of andere derden of voor door derden geleden schade.
 4. Klant is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 5. Indien GSC aansprakelijk is voor door Klant geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van GSC te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. De door GSC afgesloten aansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking ingeval van overeenkomsten tussen GSC en klanten gevestigd of woonachtig in de Verenigde Staten en Canada. Ingeval de assuradeur van GSC niet uitkeert of de schade niet onder een door GSC gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van GSC beperkt tot maximaal het gefactureerde of nog te factureren bedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 6. Klant dient GSC uiterlijk binnen 3 dagen nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 7. Klant kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch GSC op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  • a. door ondeskundig gebruik c.q. verbruik of gebruik c.q. verbruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens GSC verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, onderhoudsvoorschriften, garantiebepalingen e.d.;
  • b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onvoldoende of slecht onderhoud van de geleverde zaken;
  • c. door consummatie van food producten na de houdbaarheidsdatum;
  • d. door food producten die bedorven zijn, nadat Klant de verpakking heeft geopend;
  • e. door fouten of onvolledigheden in de door of namens Klant aan GSC verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen;
  • f. door aanwijzingen of instructies van of namens Klant;
  • g. doordat door of namens Klant bewerkingen, verwerkingen of reparaties c.q. overige werkzaamheden aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van GSC;
  • h. door kennelijke verschrijvingen en/of druk-, zet- en typfouten;
  • i. overschrijding van de leveringstermijn.
 8. Klant is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart GSC uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van GSC of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen (ten aanzien van consumenten) zich hiertegen verzetten.

Artikel 11: Betaling

 1. GSC is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van Klant te verlangen.
 2. Indien betaling na facturering is overeengekomen dient betaling binnen de op de factuur gestelde termijn te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien Klant niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald is Klant van rechtswege in verzuim en is deze, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan GSC wettelijke (handels)rente verschuldigd over de hoofdsom vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd verdere rechten van GSC.
 4. GSC is bij niet tijdige of niet volledige betaling door Klant bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan Klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
 5. In afwijking van leden 3 en 4 van dit artikel, geldt voor Klant die handelt in de hoedanigheid van consument dat zij bij niet tijdige of niet volledige betaling eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij zij worden aangemaand om alsnog binnen een termijn van 14 dagen tot betaling over te gaan alvorens aanspraak wordt gemaakt op wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze termijn vangt aan op de dag na ontvangst van de ingebrekestelling.
 6. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
  • a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering, met een minimum van € 40,00 en maximum van € 375,00;
  • b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  • c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  • d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering.
  • e. 0,5% van het bedrag van de hoofdsom over het resterende bedrag boven € 200.000,00 van de vordering met een maximum van € 6.775,00.
 7. Bij uitblijven van volledige betaling door Klant, is GSC, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Klant hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft GSC eveneens indien zij al voordat Klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Klant te twijfelen.
 8. Door Klant gedane betalingen zullen door GSC ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Klant is niet gerechtigd, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, vorderingen van GSC te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op GSC. Dit geldt eveneens indien Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. GSC behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop Klant aan al zijn betalingsverplichtingen jegens GSC heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van Klant in de nakoming van zijn verplichtingen waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorende bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud berust derhalve alsdan in ieder geval te allen tijde op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van Klant bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door Klant in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is Klant niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 6. Klant is verplicht GSC direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- of overige rechten pretenderen te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7. Klant is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens GSC heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van GSC te bewaren.
 8. Klant dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal GSC op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien Klant handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of GSC een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, is GSC gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van GSC op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 13: Retentierecht

 1. GSC is bevoegd de afgifte van de bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van Klant die ter montage of reparatie onder het beheer van GSC vallen op te schorten indien en zolang:
  • a. Klant de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
  • b. Klant de kosten van eerdere door GSC verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
  • c. Klant andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met GSC niet of niet in zijn geheel voldoet.
 2. GSC is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade -van welke aard dan ook -die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 14: Betalingsonmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is GSC gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Klant te ontbinden, op het tijdstip waarop Klant:
  • a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  • b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  • e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. Klant is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud van overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van Klant of GSC is GSC gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Klant te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van GSC wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van GSC, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van GSC.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van GSC en/of van Klant of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Klant gehouden zijn verplichtingen jegens GSC tot aan dat moment na te komen.

Artikel 17: Annulering / opschorting

 1. Ingeval Klant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan GSC een door GSC nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door GSC gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. GSC is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en -naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden en/of leveringen -20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij Klant in rekening te brengen.
 2. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal GSC vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. GSC is gerechtigd alle reeds door Klant betaalde bedragen te verrekenen met de door Klant verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van Klant is GSC gerechtigd alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode reeds gereserveerde uren bij Klant in rekening te brengen.
 5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, is GSC gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan Klant te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, is Klant gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van GSC te vergoeden.

Artikel 18: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op de tussen GSC en Klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar GSC is gevestigd, ook indien Klant in het buitenland woonachtig of gevestigd is.

Indien Klant handelt in de hoedanigheid van consument, is de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschillenbeslechting.

Artikel 19: Intellectuele eigendom

 1. GSC behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van GSC. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van GSC aan Klant.
 3. De rechten van intellectuele eigendom welke GSC in licentie gebruikt mag Klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 4. Klant garandeert gerechtigd te zijn de van Klant afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart GSC tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
 5. Klant is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door GSC en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

Bijzondere bepalingen voor consumentenkoop via de webshop De hierna opgenomen bepalingen gelden enkel met betrekking tot consumentenkopen gedaan via de webshop van GSC en prevaleren boven de algemene bepalingen.

Artikel 20: Aanvullende definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Koop op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 21: Toepasselijkheid

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 22: Aanbiedingen, offertes, prijzen

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • a. de prijs inclusief belastingen;
  • b. de eventuele kosten van verzending;
  • c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • h. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • i. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • j. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • k. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • l. en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typfouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-, zet- en typfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren
 4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 5. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 6. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 7. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 23: Totstandkoming Overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • d. de in artikel 3 lid 7 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 24: Herroepingsrecht

  Bij levering van producten:
 1. Bij de (aan)koop op afstand van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 25: Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 26: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  • e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • f. voor losse kranten en tijdschriften;
  • g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 27: Conformiteit en garantie

 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 2. Een beroep door de consument op dat hetgeen is geleverd niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient binnen bekwame tijd na de ontdekking van de gebreken te geschieden, waarbij een kennisgeving aan ondernemer hieromtrent binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking als tijdig wordt beschouwd.
 3. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

Artikel 28: Levering / leveringstermijnen

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien GSC haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door consument schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen. Consument heeft geen recht op schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 29: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 2. Opzegging

 3. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 4. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 5. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 6. Verlenging

 7. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 8. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 9. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 10. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Artikel 30: Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 31: Reclames / klachtenregeling

 1. Een beroep door de consument op dat hetgeen is geleverd niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient binnen bekwame tijd na de ontdekking van de gebreken te geschieden, waarbij een kennisgeving aan ondernemer hieromtrent binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking als tijdig wordt beschouwd.
 2. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot het aangesloten keurmerk, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door het aangesloten keurmerk aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 32: Aansprakelijkheid

 1. Consument dient GSC uiterlijk binnen de geldende wettelijke verjaringstermijn nadat hij bekend is geworden met de door hem geleden schade hiervoor aansprakelijk te stellen.